COŞKUN OTEL YIKILIYOR!

Eski adıyla Coşkun Otel olarak bilinen,  bir zamanların Gölcük’te en gösterişli ve güzel binalarından olan Gölcük D-130 karayolu üzerinde bulunan, eski Coşkun Otel binası metruk görüntüsü ile dikkat çekiyor ve olası bir deprem söz konusunda da büyük bir tehlike yaratıyordu.  
Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Kocaeli il müdürlüğünün 02.03.2022 tarih ve 3059183 sayılı yazısıyla kesinleşen yıkım kararı çıkmasına rağmen Eski Coşkun Otel Binası bir türlü yıkılamıyordu. İstanbul Bölge idare Mahkemesi yürütmenin durdurulması isteminin reddine 03/05/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verdi. Bu durumda yıllardır yılan hikayesine dönen Eski Coşkun Otel binası yıkılıyor.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ  
Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz eden davacılar için
İstanbul Bölge idare Mahkemesinden çıkan karar:
‘Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı Dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine, dosyanın mahkemesine iadesine, 03/05/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.’
Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

50 − = 43