AVUKATLARA MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşlara daha yüksek kalitede hukuk hizmeti sunmak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı düzenlemelerinin tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgili sürecin tamamlandığını ve yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayınlandığını duyurdu.

Bakan Tunç, şu paylaşımda bulundu:

“Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak.

Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek.

Sınav, 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim.”

8 Mayıs 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32540
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI

ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavına ilişkin esasları kapsar ve 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Protokol: Adalet Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan protokolü,

ç) Sınavlar: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Şartları, Sınav İlanı ve Başvuru Usulü

Sınavlara girme şartları

MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde öngörülen sınavlardan;

a) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar,

b) İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar,

girebilir.

Sınavların yapılma zamanı

MADDE 6- (1) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa; İdari Yargı Ön Sınavı ise Eylül ayında olacak şekilde yılda bir defa protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılır.

(2) Sınavlara ilişkin Bakanlıktaki sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Sınavların ilanı

MADDE 7- (1) Sınavlara ilişkin hususların yer aldığı ilan, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur.

Sınavlara başvurular

MADDE 8- (1) Sınav tarihi itibarıyla 5 inci maddede öngörülen şartları sağlayabilecek durumda olanlar sınava başvuru yapabilir.

(2) Sınav başvuruları, protokolde belirlenen ve ilan edilen usule göre elektronik ortamda ÖSYM’ye yapılır.

(3) Başvuru sürecini tamamlayan adayların başvuru bilgileri ÖSYM tarafından Bakanlığa bildirilir.

(4) Sınavlara başvuracak adaylardan sınav öncesinde herhangi bir evrak istenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara Dair Esaslar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Sınavlarda ilgililerin 2547 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde sayılan alanlardaki bilgileri ölçülür. Sınav test şeklinde olup çoktan seçmeli en az yüz sorudan oluşur.

(2) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;

a) Anayasa Hukuku 6 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 6 puan,

ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,

d) Medeni Hukuk 12 puan,

e) Borçlar Hukuku 10 puan,

f) Ticaret Hukuku 10 puan,

g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,

ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,

h) Ceza Hukuku 8 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,

i) İş Hukuku 6 puan,

j) Vergi Hukuku 4 puan,

k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,

l) Avukatlık Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan,

olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) İdari Yargı Ön Sınavında;

a) Anayasa Hukuku 8 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 10 puan,

ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan,

d) İdari Yargılama Usulü 8 puan,

e) Medeni Hukuk 8 puan,

f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan,

g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan,

ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan,

h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan,

i) Vergi Hukuku 10 puan,

j) Vergi Usul Hukuku 4 puan,

k) Maliye ve Ekonomi 10 puan,

l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Aranan şartları taşımadıkları halde sınavlara girdiği tespit edilen kişilerin, yeterli puan alsalar bile aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 10- (1) Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulur ve ÖSYM tarafından elektronik ortamda Bakanlığa verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)